equallyavant

Members
 • Content count

  1
 • Joined

 • Last visited

  Never

Community Reputation

0 Neutral

About equallyavant

 • Rank
  MIDIbox Newbie
 • Birthday 01/01/1970

Profile Information

 • Gender Not Telling
 1. Ãåéá óáò êé áðï Ãíáí Üëëï åðßäïîï Midiboxer ôçò Ãèçíáò... Êáé öõóéêá üðùò êÜèå åðéäïîïò midiboxer åôóé êé åãù ôá âñÞêá áñ÷éêÜ ìðáóôïýíéá..... ÔÉ ÃÑÅÃÅÉ Ãà ÊÃÃÙ ÃÑÙÔÃ??  ???  ÌÜëëïí ðñåðåé íá öôéÜîù Ãíáí PIC Programmer....Ãùò ôï öôéÜ÷íïõìå áõôü ñå ðáéäéÜ. Åéäá êÜôé ëéíêò óôï midibox portal áëëÜ óéãÜ ôéò ïäçãßåò....