Jump to content

�åñé áíôáëëáêôéêþí (�èÞíá)


Dimitris_FX_freak
 Share

Recommended Posts

Σε αυτό το Forum μπορείς να βρείς πληροφορίες για το πως θα κατασκευάσεις Midi Controller για εφαρμογές DAW επαγγελματικές και μή.

Σε περίπτωση που τα αγγλικά σου ή οι γνώσεις σου σε ηλεκτρονικές κατασκευές σε περιορίζουν μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου το Ηλ. ταχυδρομείο μου είναι κάτο από το εικονίδιο μου. Αν είσαι εντός Αθηνών θα μπορέσω να προγραμματίσω το PIC και να αποφύγεις κάποια έξοδα.

Δημήτρης

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Geia sou dimitri!

Gia na grapseis ellhnika prepei na valeis to encoding se greek kai otan grafeis to keimeno kai otan to diavazeis!

Den perimena na vrw Ellhna edw kai pwrwthika!

Eixa entypwsisastei apo to Midibox prin poly kairo (otan htan to plus) kai episkefthka ksana th selida prosfata kai apofasisa na ksekinisw me to MBHP kai na ftiaksw to 16e. Boreis na mou peis mhpws kanena kalo magazi hlektonikwn edw sth patrida, giati mou fainetai pws eimaste ligo pisw kai tha kanw on-line paragelia apo tous germanous!!

Filika, uclaros

Link to comment
Share on other sites

Ãåéá óïõ uclaros

ÅåðéäÞ äåí áíáöÃñåéò áí åßóáé ÃèÞíá Þ êáðïõ áëëïõ ïé ðëçñïöïñßåò ðïõ èá óïõ äþóù äåí îåñù áí èá óïõ åßíáé ÷ñÞóçìåò.

Ëïéðüí óôçí êáííéããïò (ïäüò) ëßãï ðïéï ìÃóá áðü ôï ÅÌà õðÜñ÷åé Ãíá ìéêñü ìáãáæáêé ìå çëåêôñïíéêÜ ï áíèñùðïò ðïõ ôï Ã÷åé ìðïñåß íá óïõ öÃñåé ôá ðÜíôá (áëëá ëßãï áêñéâüò) áëëßùò Ñáäéï ÊÃÔÃÕÌÃÓ óôï óõíôáãìá

Ôï ìåãáëýôåñï ðñüâëçìá åßíáé ïé PIC ïé ïðïéïé óôá 40 ÌÇÆ äåí ðáéæïõí óôçí Åëëáäá.

Èá óïõ ðñüôåéíá ùóôüóï íá êáôáóêåâÜóåéò êáôé ìå ôï íÃï ÌÉÃS ìéáò êáé ïé äõíáôüôçôåò ôïõ åßíáé ðáñá ðïëëåò

Ôé ÷ñçóçìïðïéåßò Cubase h Logic?

ÕÓ. Ãí äåí âñåéò PIC å÷ù Ãíá 16F877 ðïõ äåí ôï ÷ñçóçìïðïéþ

Link to comment
Share on other sites

ÃèÞíá åßìáé. Ãñïöáíþò ëåò ôïí Öáíü, óôï óôåíÜêé ðáíù áð'ôçí Êáííéããïò. Äåí å÷ù êïéôÜîåé áêüìá åêåß. ¸÷ù 2 ôýðïõò óôï ÷áëÜíäñé êáé Ãã.ÃáñáóêåõÞ ðïõ åßíáé êïíôÜ ìïõ, áëëÜ íá öáíôáóôåßò äåí åß÷áí êñýóôáëëï 4Mhz ðïõ Þèåëá ãé áêáôé Üëëï.

Cubase êáé FruityLoops ÷ñçóéìïðïéþ êõñßùò áëëÜ ôï Midibox èá äïêéìáóù (áí ôï öôéÜîù) íá ôï êÜíù íá äïõëÃøåé ìå ôï POD, åíá midi controlable Guitar Amp Simulator. Ôï mios äåí ôï Ã÷ù ðáñáêïëïõèÞóåé êáé äåí Ã÷ù êáôáëÜâåé áêñéâþò ôé åßíáé. Ãáíôùò ìïõ áñêåß ôï 16e ãéá áñ÷Þ.

ËÃù íá êÜíù áìá åßíáé ðáñáããåëßá áðü ôç Reichelt ðïõ ëÃåé êáé ï ÔÊ, ãéáôß èá óêéóôþ óôï øÜîéìï åäþ íá ôá âñþ üëá..

Link to comment
Share on other sites

Ãáé áõôï åßíáé ôï ìáãáæÜêé óôçí êáííéããïò.

Ãí èåò ãéá íá ìçí ÷ñåùèåßò ðïëëá ìðïñåßò íá êáíåéò ðáñáããåëßá óôïí Chris Electronics ï ôýðïò ìáæß ìå ôá PCB äßíåé êáé üëá ôá åîåñôÞìáôá (resistors capacitors etc) êáé ôá ìüíá ðñÜãáôá ðïõ ðñÃðåé íá âñåßò åßíáé encoders êáé ôï êïõôß.

Ãáíôùò áí äåí èåò íá êáôáóêåõÜóåéò ôï PIC Programmer ìðïñþ íá óïõ ðñïãñáììáôßóù ôï PIC öõóéêÜ äùñåÜí.

Ãóï ãéá ôï MIOS êáôáñ÷Þí ÷ñçóçìïðïéåß PIC 18F452 êáé ôï ðñþôï ìïõ midibox èá åßíáé Ãíá áêñéâÃò áíôßãñáöï ôïõ Logic Control ôï ïðïßï åßíáé ôï êáëýôåñï interface ãéá logic cubase ãåíéêÜ ãéá ïðïéïäÞðïôå sequencer.

Link to comment
Share on other sites

Åõ÷áñéóôþ ãéá ôçí ðñïóöïñÜ ôï ðñïãñáììáôéóìïý, áëëÜ ôï Ã÷ù èÃóåé ùò ðñþôï project ôïí jdm ãéáôß ôï èÃëù êáé ãéÜ Üëëá pic. ¼óï ãéá ôï mios, äå íïìßæù ðùò ìå åíäéáöÃñåé Üìåóá, êáèþò äåí êÜíù êáé ôüóç ÷ñÞóç ôïõ õðïëïãéóôÞ ãéá ìïõóéêÞ.(êõñßùò recording óå tracks êéèÜñáò.) Èá ôï êÜíù êõñßùò ãéá ôçí êáôáóêåõáóôéêÞ öÜóç. Ôþñá Üìá ôåëåéþóåé êáé äù ðùò äïõëåýåé åíôåëþò, Ã÷ù Ãíáí ößëï ðïõ ìðïñåß íá åíäéáöÃñåôáé ãéá ôï mios êáé íá èÃëåé íá ôï öôéÜîïõìå (êáé íá ÷ñçìáôïäïôÞóåé êéïëáò ôçí êáôáóêåõÞ).

Ôá PCB óïõ ôá öôéÜ÷íåéò ìüíïò óïõ?

Ãí íáé, ðïéá ìÃèïäï ÷ñçóéìïðïéåßò?

Link to comment
Share on other sites

ÔåëéêÜ åíäéáöÃñïìáé ãéá ôï 16f877 ðïõ óïõ ðåñéóóåýåé!

à Öáíüò ìïõ ðÞñå 10 åõñþðïõëá ãéá Ãíá 16c54 ðïõ Þèåëá ãéá Ãíá cable tester êáé èá ôï öåñåé óå ìéá âäïìÜäá. Ãïìéæù ðùò ìïõ ôïí øéëïáêïýìðçóå... êáé äåí Ã÷ù ðùò íá ôï ðñïãñáììáôßóù ãéáôß åóöáëìÃíá íüìéæá ðùò ï JDM ôï ðñïãñáììÜôéæå!..

Anyway, åíäéáöÃñïìáé íá óïõ áãïñÜóù ôï 16f877. ×èåò ôåëåéùóá ôïí JDM ìïõ áëëÜ äåí Ã÷ù íá ôïí äïêéìÜóù, êáé óÞìåñá ôï core PCB áëëÜ äåí Ã÷ù ðÜñåé ôá õëéêÜ ôïõ!..

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Guest Pasquale

Ìçðùò åéíáé åõêïëï íá ãñáøåôå äéåõèõíóç êáé ôçëåöùíá áðï ïðïõ ìðïñù íá ðáñáããåéëù ôá áíôáëáêôéêá??

Åäù óôçí Ãëåîáíäñïõðïëç åéíáé áñêåôá äõóêïëï íá ôá âñù.

Thanx.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Ãåéá óáò êé áðï Ãíáí Üëëï åðßäïîï Midiboxer ôçò Ãèçíáò... Êáé öõóéêá üðùò êÜèå åðéäïîïò midiboxer åôóé êé åãù ôá âñÞêá áñ÷éêÜ ìðáóôïýíéá..... ÔÉ ÃÑÅÃÅÉ Ãà ÊÃÃÙ ÃÑÙÔÃ??  ???  ÌÜëëïí ðñåðåé íá öôéÜîù Ãíáí PIC Programmer....Ãùò ôï öôéÜ÷íïõìå áõôü ñå ðáéäéÜ. Åéäá êÜôé ëéíêò óôï midibox portal áëëÜ óéãÜ ôéò ïäçãßåò....

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...